Kogo szukamy?

Szkoła Przywództwa to program adresowany do młodych liderów, osób w wieku od 25 do 40 lat, którzy oprócz pracy zawodowej i wykonywania codziennych obowiązków, robią coś jeszcze – działają w organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach, angażują się w życiu publicznym na szczeblu centralnym, pracują na rzecz swoich lokalnych społeczności, rozwijają karierę naukową czy swoje pasje. 

Do udziału w programie zapraszamy aktywnie działających studentów, przedsiębiorców, pracowników korporacji i małych firm, kadrę zarządzającą i managerów, właściciel firm i startupów, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej, ekspertów, trenerów i nauczycieli i reprezentantów różnorodnych branż, takich jak: przemysł, handel, marketing, kultura czy media. 

Szkoła Przywództwa to program, w którym uczestnicy reprezentują różne branże, poglądy czy wartości, ale chcą pracować na rzecz silnej i demokratycznej Polski. 

W 8. edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności weźmie udział 100 osób wybranych w czasie dwuetapowej rekrutacji.

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wypełnienie formularza rekrutacyjnego, 
 • przesłanie rekomendacji od Absolwenta Szkoły Przywództwa lub listy rekomendacyjnego od pracodawcy, przedstawiciela organizacji pozarządowej lub instytucji, dla której pracuje, opiekuna naukowego – wymagana jest jedna rekomendacja, jednak można dołączyć więcej niż jedną, rekomendacja jest wymagana w formularzu rekrutacyjnym,
  Uwaga! Rekomendacja od Absolwenta Szkoły Przywództwa gwarantuje przejście do II etapu rekrutacji.
 • ukończone studia wyższe,
 • znajomość języka angielskiego

Uwaga! Dotychczasowi uczestnicy Szkoły Przywództwa nie mogą brać udziału w rekrutacji.

Opis procesu rekrutacyjnego

I etap rekrutacji

Kandydaci uzupełniają formularz rekrutacyjny umieszczony na stronie internetowej  www.szkolaprzywodztwa.pl/rekrutacja

Do II etapu przechodzą osoby wyselekcjonowane na podstawie przesłanego formularza.

 

II etap rekrutacji 

Kandydaci, którzy przejdą do 2. etapu będą poproszeni o przesłanie filmu z autoprezentacją (max. 3-5 min) lub stworzenie autoprezentacji w formacie PowerPoint / PDF (max. 10 slajdów). 

Po ocenie przesłanych prac Komisja Rekrutacyjna (złożona z przedstawicieli zarządu Instytut Wolności, pracowników, Absolwentów SPIW, wykładowców) wybierze najlepszych kandydatów, którzy wezmą udział w 8. edycji Szkoły Przywództwa.

 

Uwaga: rekrutacja odbywa się od momentu otwarcia, tzn. komisja rekrutacyjna wybiera kandydatów od momentu wpływania pierwszych wniosków. Wcześniejsze nadesłanie zgłoszenia oznacza większe szanse na powodzenie.

Zasady uczestnictwa

 • podpisanie umowy, 
 • wpłata minimum 1230 zł brutto tytułem opłaty rekrutacyjnej dla Instytutu Wolności (będzie ona pobierana po zakończeniu rekrutacji od zakwalifikowanych do programu uczestników), 
 • warunkiem ukończenia Szkoły Przywództwa jest obecność na 80% zajęć oraz złożenie pracy zaliczeniowej w terminie, 
 • osoby, które zaliczą kurs otrzymają dyplomy ukończenia oraz prawo wstąpienia do Klubu Absolwenta.

Prosimy o zapoznanie się z formalnymi dokumentami:

 • Regulamin Szkoły PrzywództwaPolityka prywatności – przetwarzania danych przez Fundację Instytut Wolności – LINK
 • Polityka prywatności – przetwarzania danych przez Fundację Instytut Wolności – LINK

Wyżywienie, noclegi

W czasie trwania zjazdów organizator zapewnia bezpłatnie pyszną kawę, herbatę oraz wodę.   

Informacje dotyczące wyżywienia oraz ewentualnego zakwaterowania w Warszawie w czasie zjazdów zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom. Co do zasady uczestnicy pokrywają te koszty samodzielnie.

Koszt uczestnictwa

Szkoła Przywództwa Instytutu Wolności nie jest przedsięwzięciem komercyjnym. Dzięki naszym partnerom i wielu osobom wykonującym swoja pracę na rzecz Szkoły społecznie, możemy radykalnie obniżać koszty ponoszone przez uczestników. 

Zakwalifikowani uczestnicy są proszeni minimalnie o wpłatę minimum 1230 zł brutto tytułem opłaty rekrutacyjnej dla Instytutu Wolności. Fundacja Instytut Wolności wystawia fakturę VAT na opłatę za udział w SPIW (usług edukacyjna), każdy uczestnik może otrzymać fakturę po uprzednim poinformowaniu o tym organizatora i przesłaniu danych do wystawienia dokumentu.

Organizator zastrzega w regulaminie, że w przypadku niedopełnienia zasad uczestnictwa w programie (np. wymagana liczba obecności) uczestnik ponosić będzie pełny koszt szkolenia.