UMOWA

Dnia ……………….. 2020 roku zawarto umowę pomiędzy: 

 

Fundacją Instytut Wolności, z siedzibą przy ulicy Hożej 27/14 00-521 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417714 , NIP 7010340617, REGON 146099436, 

zwaną dalej „Organizatorem”, 

 

a …………………………………………………………………….. legitymującym/ą się dowodem osobistym o numerze …………………………, zamieszkałym/ą …………………………………………… zwanym/zwaną dalej „Uczestnikiem”. 

 

1 [SZKOŁA PRZYWÓDZTWA INSTYTUTU WOLNOŚCI] 

Organizator oświadcza, że Uczestnik został zakwalifikowany do udziału w projekcie pn. „Szkoła Przywództwa Instytutu Wolności”, zwanym dalej „SPIW”. 

 

2 [ORGANIZATOR] 

Organizator zapewnia uczestnikowi możliwość udziału w zajęciach SPIW.

 

3 [UCZESTNIK]

 

 1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa w SPIW.
 2. Uczestnik SPIW ma obowiązek:
  a) dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości i terminie określonym przez Organizatora;
  b) informowania Organizatora o planowanych nieobecnościach na poszczególnych sesjach wykładowych lub warsztatowych;
  c) wypełniania ankiet ewaluacyjnych z poszczególnych sesji wykładowych i warsztatowych. 

 

4 [SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW] 

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że ma obowiązek uczęszczania na zajęcia w SPIW, przy czym:
  a) w przypadku nieobecności przekraczających więcej niż 20% zajęć uczestnik nie otrzymuje Statusu Absolwenta, niezależnie od powodu nieobecności
  b) w przypadku nieobecności przekraczających więcej niż 40% zajęć w ramach SPIW, Organizator ma prawo skreślić uczestnika z listy słuchaczy SPIW,
  c) w przypadku nieobecności przekraczających więcej niż 40% zajęć bez uzasadnienia istotnymi powodami niemożliwymi do przewidzenia w chwili podpisania umowy (takimi jak: choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim, ważne zdarzenie losowe) uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów w wysokości 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych, 00/100) z tytułu organizacji zajęć 
 2. W przypadku skreślenia z listy uczestników SPIW lub rezygnacji z uczestnictwa, opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. 

 

5 [EGZEMPLARZE] 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym dla Organizatora oraz Uczestnika. 

 

6 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

_________________ 

 ORGANIZATOR

_______________ 

UCZESTNIK