REGULAMIN SZKOŁY PRZYWÓDZTWA INSTYTUTU WOLNOŚCI 2020

1 [ORGANIZATOR] 

Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pn. „Szkoła Przywództwa Instytutu Wolności” (dalej „SPIW”), organizowanym przez Fundację Instytut Wolności (dalej „Organizator”). 

 

2 [SZKOŁA PRZYWÓDZTWA] 

 1. Celem programu jest wsparcie rozwoju młodej generacji liderów z całego kraju, którzy są zaangażowani na rzecz wspólnoty.
 2. Program SPIW obejmuje sesje wykładowe i warsztatowe, które prowadzone są przez reprezentantów organów administracji publicznych i samorządowych, przedstawicieli środowiska biznesowego oraz ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin, m.in. przywództwa, gospodarki, Polski i świata, polityki i komunikacji. 

3 [PROFIL UCZESTNIKA] 

Uczestnik SPIW powinien łącznie spełniać następujące warunki:

a) w chwili składania dokumentów rekrutacyjnych mieć ukończone studia wyższe,

b) posługiwać się językiem angielskim przynajmniej na poziomie B1 (umożliwiającym swobodną komunikację i rozumienie).

 

4 [REKRUTACJA] 

 1. Rekrutacja uczestników SPIW składa się z dwóch etapów:
  a) w pierwszym etapie kandydaci wypełniają formularz rekrutacyjny dostępny na stronie Organizatora;
  b) osoby zakwalifikowane do drugiego etapu, przygotowują prezentację zgodnie z informacjami i wytycznymi przekazanymi przez Organizatora. 
 2. Organizator powiadamia o wynikach rekrutacji drogą elektroniczną, przesyłając wiadomość na wskazany przez kandydata w formularzu rekrutacyjnym adres e-mail. 

5 [OPŁATA REKRUTACYJNA] 

 1. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do udziału w SPIW, każdy uczestnik jest zobowiązany do dokonania opłaty rekrutacyjnej w terminie wyznaczonym przez Organizatora. 
 2. Opłatę rekrutacyjną w wysokości 984,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100) należy uiścić przelewem w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o konieczności dokonania opłaty na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy. 
 3. Wniesienie opłaty za uczestnictwo jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 4. Brak opłaty w terminie, o którym mowa w niniejszym paragrafie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w SPIW. 
 5. W przypadku skreślenia z listy uczestników lub rezygnacji z udziału w SPIW po rozpoczęciu programu, opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

6 [PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA] 

 1. Każdy uczestnik zobowiązuje się do udziału we wszystkich zajęciach SPIW. 
 2. Każdy uczestnik SPIW ma obowiązek:
  a) dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości i terminie określonym w niniejszym Regulaminie;
  b) podpisania umowy z Organizatorem dotyczącej udziału w SPIW najpóźniej w dniu inauguracji SPIW;
  c) informowania Organizatora o planowanych nieobecnościach na poszczególnych sesjach wykładowych lub warsztatowych;
  d) wypełniania ankiet ewaluacyjnych z poszczególnych sesji wykładowych i warsztatowych. 

7 [REZYGNACJA Z UDZIAŁU]

 1. Uczestnik SPIW ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie, przy czym o rezygnacji powinien zawiadomić Organizatora:
 2. a) w terminie do 7 dni przed dniem Inauguracji SPIW;
  b) w przypadku okoliczności uzasadnionych zdarzeniem losowym, w terminie niezwłocznym od dnia wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej jego udział
 3. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej listownie lub elektronicznie wysyłając skan podpisanej rezygnacji na adres e-mail: spiw@instytutwolnosci.pl
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w SPIW, opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 

8 [SKREŚLENIA Z LISTY UCZESTNIKÓW

 1. Każdy uczestnik ma obowiązek uczęszczania na zajęcia w SPIW, przy czym
  a) w przypadku nieobecności przekraczających więcej niż 20% zajęć uczestnik nie otrzymuje Statusu Absolwenta, niezależnie od powodu nieobecności
  b) w przypadku nieobecności przekraczających więcej niż 40% zajęć w ramach SPIW.
 2. Organizator ma prawo skreślić uczestnika z listy słuchaczy SPIW, co skutkuje brakiem możliwości udziału w zajęciach
 3. W przypadku skreślenia z listy uczestników SPIW lub rezygnacji z uczestnictwa od rozpoczęcia pierwszych zajęciach w ramach SPIW, opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

9 [STATUS ABSOLWENTA SPIW]

 1. Status Absolwenta SPIW przysługuje uczestnikom, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
  a) przejście procedury rekrutacyjnej do SPIW, w tym dokonanie opłaty administracyjnej oraz podpisanej umowy z Organizatorem;
  b) obecność na co najmniej 80% zajęć;
  c) złożenie pracy zaliczeniowej, zgodnie z przedstawionymi przez Organizatora wytycznymi i harmonogramem.

10 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem lub wykładnią niniejszego Regulaminu, wiążące jest stanowisko Organizatora.

 

11 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Wolności z siedzibą przy ul. Hożej 27/14, 00-521 Warszawa, NIP 7010340617, REGON 146099436, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000417714.